Word - Stilovi

Stilovi se koriste za brzo oblikovanje teksta.

Isto tako, stilovi pomažu da se održi doslednost u izgledu dokumenta.

Stil predstavlja skup formata koji se primenjuju na neki deo u dokumentu. Taj skup formata uključuje uređivanje slova (vrstu slova, boju, veličinu…) i uređivanje pasusa (poravnanje, prored, uvlačenja, nabrajanje, ivice, senčenje, jezik…).

 • Na traci Home u delu Styles se nalaze alati za korišćenje stilova.

image001 

1.     Korišćenje stilova

Svaki deo dokumenta ima svoj stil. Za naslov teksta, naslove poglavlja i podnaslove koriste se stilovi: Title, Heading1, Heading2, Heading3…; Za osnovi tekst se koriste stilovi Normal ili Body Text; Za zaglavlje i podnožje se koriste stilovi Header Footer; Za nabrajanje se koriste stilovi List… i tako dalje.

2

 • Postavimo kursor u pasus
 • Na alatu Stilesizaberemo odgovarajući stil
 • Heading1 (Naslov1) dobiće sledeći oblik: 3


Okno sa stilovima

image004 5


ZADATAK – Stilovi

1)      Primenom stilova za naslov, podnaslov, osnovni tekst i listu formatirati dokument.


Primer – korišćenje stilova:

5


2.     Izmene u stilu (modifikacija stila)

 • Formati primenjeni u stilu se lako mogu menjati.
 • Izmenom u stilu se ujedno menja i format teksta u dokumentu na koji je taj stil primenjen.

7

 • Otvara se prozor Modify Stileu kome se mogu menjati formati izabranog stila.

8

 • Formati u stilu se mogu menjati korišćenjem alata sa osnovnim formatima ili klikom na dugme Format
 • Dugme Format daje listu formata koje možemo menjati u stilu: Font…, Paragraph…, Tabs…, Border…, Language…, Frame…, Numbering…, Shortcut key… Text Effects…

9

 • Klikom na opciju otvara se prozor za izmenu formata.


ZADATAK – Izmene u stilovima

2)      Izmeniti stilove korišćenje u prethodnom zadatku (boju slova, oznake za nabrajanje, ivice, senčenje). Treba uočiti šta se dešava sa tekstom na koji je primenjen stil kada se taj stil izmeni?!


Primer – izmene u stilovima:

10 


3.     Kreiranje sopstvenih stilova

 • Alat za novi stil se nalazi u oknu stilova.

4 11

 • Klikom na alat 12 za novi stil otvara se prozor u kom se definišu svi parametri stila.

13


ZADATAK – Novi stil

3)      Napraviti novi stil koji će se koristiti za napomene u tekstu. Stil treba da ima slična podešavanja kao što je prikazano na slici i u primeru.


Primer – novi stil:

Tekst koji je napisan novim stilom Napomena. Pasus je osenčen, ima postavljenu ivicu levo, a leva i desna ivica su uveučene za po 2cm. Novi stil je baziran na stilu Telo teksta, a to je ujedno i stil za sledeći pasus.