Специјалистичко образовање у Машинско-електротехничкој школи

У подручју рада машинство и обрада метала школа је верификована за школовање следећих образовних профила:

 1. металостругар-специјалиста
 2. аутолимар-специјалиста
 3. инсталатер грејања и климатизације-специјалиста
 4. бравар-специјалиста
 5. аутомеханичар-специјалиста
 6. заваривач-специјалиста

У подручју рада електротехника школа је верификована за школовање следећих образовних профила:

 1. електроенергетичар за мреже и постројења-специјалиста
 2. електроенергетичар за електричне инсталације-специјалиста
 3. електроенергетичар за управљање и заштиту енергетских постројења- специјалиста
 4. аутоелектричар-специјалиста
 5. електротехничар специјалиста за аутоматику
 6. електротехничар специјалиста за рачунарску опрему
 7. електротехничар специјалиста за програмску опрему 

 Услови за специјализацију у подручју рада машинство и обрада метала

За образовне профиле металостругар-специјалиста и бравар-специјалиста могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем у једном од образовних профила:металостругар,металоглодач,металобрусач,металобушач,бравар,машинбравар,металостругар за НУ машине,металоглодач за НУ машине уз услов да имају најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима и радним задацима.

За образовни профил заваривач-специјалиста могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем у области машинства и обрада метала са положеним основним испитом за електролучно или гасно заваривање конструкционих челика са радним искуством од две године на заваривачким конструкцијама у ширем смислу.

За образовне профиле аутолимар-специјалистаинсталатер грејања и климатизације-специјалиста и аутомеханичар-специјалиста, могу стицати кандидати са завршеним средњим образовањем - одговарајућег образовног профила у области машинства и обраде метала уз услов да имају најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима и радним задацима.

Услови за специјализацију у подручју рада електротехника

За образовни профил електроенергетичар за мреже и постројења-специјалиста могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

 • Завршена школа у четворогодишњем трајању образовања следећих образовних профила, односно занимања: електротехничар енергетског смера, електротехничар за постројења и мреже и електротехничар енергетике
 • Завршена школа у трогодишњем трајању образовања образовног профила, односно занимања: електромонтер мрежа и постројења и електроинсталатер.

Сви кандидати наведених образовних профила, односно занимања треба да имају радно искуство из области мрежа и постројења у непрекидном трајању од најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању образовања, а четири године за завршену школу у трогодишњем трајању образовања.

За образовни профил електроенергетичар за електричне инсталације-специјалиста могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

 • Завршена школа у четворогодишњем трајању образовања следећих профила, односно занимања: електротехничар за инсталације и расхладне уређаје, електротехничар енергетског смера и електротехничар енергетике
 • Завршена школа у трогодишњем трајању образовања образовног профила , односно занимања: електроинсталатер кућних и фабричких инсталација и електроинсталатер

Сви кандидати наведених образовних профила, односно занимања треба да имају радно искуство из области електричних инсталација у непрекидном трајању од најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању образовања, а четири године за завршену школу у трогодишњем образовању.

За образовни профил аутоелектричар-специјалиста могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

 • Завршена школа у четворогодишњем трајању образовања следећих образовних профила, односно занимања: електротехничар - сви образовни профили и техничар моторних возила
 • Завршена школа у трогодишњем трајању образовања образовног профила, односно занимања: аутоелектричар и аутомеханичар.

Сви кандидати наведених образовних профила, односно занимања треба да имају радно искуство из области аутоелектрике или аутомеханике у непрекидном трајању од најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању образовања, а четири године за завршену школу у трогодишњем трајању образовања.

За образовни профил електротехничар специјалиста за аутоматику могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем: