11
jul 2012
Kategorija: Aleksandar Jevtić

Svaki električni uređaj se sastoji iz tri dela, a to su:

  1. KUĆIŠTE,
  2. ŠTAMPANA PLOČA (na kojoj su elektronske komponente) i
  3. ELEKTRONSKE KOMPONENTE

Ja ću spomenuti samo neke najosnovnije elektronske komponente (u daljem tekstu-komponente).

  • Otpornik - Otpornici su najčešće korišćene komponente pomoću kojih se u pojedinim granama  električnih kola uspostavljaju potrebni padovi napona (samim tim i struja). Jedinica mere otpora otpornika: om (grčko slovo omega - Ω)

Otpornik

  • Kondenzator - Kondenzator je komponenta koja može da sačuva energiju u obliku električnog polja između dveju elektroda razdvojenih izolatorom (dielektrikom). Jedinica mere kapaciteta  kondenzatora: farad (latinično slovo F)

Kondenzator 

  • Dioda - Diode se prave  od poluprovodničkog materijala. Njihova najbitnija osobina je to da struju propuštaju samo u jednom smeru. Dioda ima dva provodnika: anodu (+) i katodu (-). Njena najbitnija svojstva su: kolika struja može da protekne kroz nju i koliki napon ona može da istrpi.

Dioda  Pol diode

  • Tranzistor - Tranzistor je aktivni poluprovodnički element sa tri izvoda (baza, emiter, kolektor) koji se koristi kao pojačanje (najznačajnija primena), prekidanje struje, u električnim kolima za stabilizaciju napona, modulaciju signala i za mnoge druge operacije.

Tranzistor

Što se tiče ostalih elektronskih komponenti i delova uređaja, njih ću vam predstavljati kako budemo napredovali i pravili praktične uređaje.

Sledeća tema: Alat koji nam je potreban (Stara dobra izreka: Bez alata,nema zanata!)

Za one koji žele da znaju više neka pogledaju ovde.