Издавање дуплика сведочанства – дипломе и уверења о завршеној средњој школи