Електротехничар информационих технологија

Циљ стручног образовања за образовни профил ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА је оспособљавање ученика за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система.

С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту
 • ефикасан рад у групним ситуацијама
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери
 • благовремено реаговање на промене у радној средини
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу
 • развој свести и потребе за доживотим учењем и праћењем техничко-технолошких новина у струци

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

Радне компетенције

 • Постављање и одржавање оперативног система рачунара
 • Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за Интернет сервисе
 • Израда десктоп апликација
 • Израда статичких и динамичких веб презентације и веб апликација и њихово имплементирање
 • Креирање, моделовање и развијање база података
 • Одржавање и провера сигурности информационих система

Знања

 • о карактеристикама и функцијама рачунарског хардвера
 • о функцијама, инсталирању и конфигурисању оперативног система и додатног софтвера
 • о комуникационим технологијама, рачунарским мрежама и пасивној и активној мрежној опреми
 • о Интернет технологијама, протоколима и корисничким сервисима
 • о креативном и функционалном планирању и изради веб страница
 • о креативном и функционалном планирању и изради веб апликација
 • о објављивању веб сајтова и апликација на веб серверу
 • о концепту објектно-оријентисаног програмирања
 • о пројектовању информационих система, креирању и коришћењу база података
 • о структури електронских пословних система и облицима електронског пословања
 • о сигурности информационих система, превенцији и детекцији напада
 • о изради и начину коришћења техничке документације
 • о примени основних принципа комуникације и оргнизације у предузећу

Вештине

 • самостално склапа рачунар, тестира хардвер и отклања кварове
 • инсталира и конфигурише оперативни систем, додатни софтвер и хардверске уређаје
 • конфигурише, повезује и проверава функционалност ЛАН мреже
 • користи Интернет сервисе
 • израђује веб странице и веб апликације и објављује их на веб серверу
 • израђује апликације, пројектује једноставне базе података и повезује апликације са базом података
 • инсталира, тестира и одржава апликације за електронско пословање и обавља пословне процесе и операције у њима
 • врши заштиту од напада на информациони систем

Ставове

 • савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове
 • позитивно се односи према примени сигурносних и здравствених мера у раду
 • ефикасно организује време
 • испољава позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности информационих система
 • испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима