Електротехничар обновљивих извора енергије

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере и сл. усмерава да ученици буду оспособљени за: 

 • Примену теоријских знања у практичном контексту
 • Аналитичко размишљање и решавање проблема
 • Тимски рад
 • Примену мера заштите здравља и животне средине у процесу рада
 • Преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери
 • Препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

Стручне компетенције

 • Планирање и организација рада
 • Учешће у техничко технолошкој припреми
 • Припремање и контрола монтаже опреме и система обновљивих извора енергије
 • Одржавање система обновљивих извора енергије
 • Предузимање мера безбедности и заштите здравља на раду и заштите животне средине

Знања

 • Објасни значај планирања рада и опише елементе плана рада
 • Познаје нормативе утрошка материјала, потребног броја радника, времена и средстава за рад
 • Разликује начине одржавања средстава за рад
 • Објасни принципе рада у групи и ефикасно вођење групе
 • Наведе различите стандарде квалитета и објасни њихову функцију у систему управљања квалитетом
 • Идентификује одговарајуће изворе информација о иновацијама у области рада
 • Прикупља техничку документацију за израду делова пројектне документације
 • Анализира појединачне делове пројектне документације
 • Познаје карактеристике опреме и алата потребних за монтажу система обновљивих извора енергије
 • Објасни основне поступке механичке монтаже елемената и система обновљивих извора енергије
 • Објасни поступке електричног повезивања и техничке поступке симулације рада елемената система обновљивих извора енергије
 • Објасни методологију пуштања у пробни рад елемената и система обновљивих извора енергије
 • Објасни принципе функционисања свих система обновљивих извора енергије и њихових елемената
 • Наводи основне параметре система обновљивих извора енергије
 • Објасни врсте електричних инсталација, функције, улогу и начин изградње електричних инсталација обновљивих извора енергије
 • Препознаје једноставније неисправности на уређајима и систему
 • Објасни поступке периодичне контроле система са провером параметара система обновљивих извора енергије
 • Разликује врсте заштитне опреме и oбјасни њену сврху и примену
 • Разликује изворе опасности на раду

Вештине

 • Изради оперативни план рада на основу пројекта
 • Користи софтверске алате за израду и праћење имплементације оперативног плана рада
 • Изради спецификацију потребног материјала и опреме у складу са техничком документацијом
 • Комуницира са сарадницима, надређенима и клијентима према утврђеним правилима и кодексу/стандардима у предузећу
 • Презентује и тумачи стандарде квалитета у различитим сегментима рада
 • Користи одговарајуће софтвере за израду техничких цртежа и технолошких шема
 • Црта делове техничке документације и уноси одговарајуће измене у постојећу користећи алате за пројектовање
 • Самостално врши избор алата неопходног за монтажу и извођење радова на систему обновљивих извора енергије
 • Врши тумачење карактеристика и начина монтаже елемената на основу приложене техничке документације произвођача
 • Врши проверу исправности једноставнијих елемената опреме, а према приложеној техничкој документацији произвођача
 • Монтира механичке делове елемената и система обновљивих извора енергије (хидроелектрана, соларних колекторских система, фотонапонских соларних система, ветроелектрана)
 • Врши електрична повезивања елемената система обновљивих извора енергије
 • Спроводи поступке пуштања у пробни рад
 • Врши преглед и анализира погонско стање различитих система обновљивих извора енергије
 • Одржава системе обновљивих извора енергије
 • Израђује и одржава електричне, мрежне, мерне, заштитне и громобранске инсталације
 • Самостално поставља, повезује и отклањање неисправности на високонапонској опреми, на уређајима за   заштиту   енергетских постројења
 • Врши испитивања, одржавања и отклањања неисправности у трафо станицама, разводним постројењима, на електромоторним погонима, на генераторима и хемијским изворима електричне енергије
 • Безбедно користи одговарајући алат и опрему
 • Упозна раднике са потенцијалним изворима опасности на раду

Ставове

 • Савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове
 • Ефикасно планира и организује време
 • Испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда из области обновљивих извора енергије
 • Испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост и флексибилност у односу према сарадницима у тиму
 • Одређује приоритете и решава проблеме у раду
 • Испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима уз иницијативу за даље усавршавање
 • Испољи аналитичност при обављању посла
 • Промовише принципе ефикасног коришћења енергије и одрживог развоја