Електротехничар рачунара

Циљ стручног образовања за квалификацију Eлектротехничар рачунара је оспособљавање лица за инсталирање рачунарских система, надзор, надоградњу и одржавање  рачунарских система и израду система са микроконтролером или микрорачунаром.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере и сл. усмерава да лица буду оспособљавана за: 

 • примену теоријских знања у практичном контексту
 • аналитичко размишљање и решавање проблема
 • тимски рад
 • примену мера заштите здравља и животне средине у процесу рада
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

Стручне компетенције

 • Припрема и организација рада
 • Израда техничке и корисничке документације
 • Инсталирање рачунарских система
 • Надзор, надоградња и одржавање  рачунарских система
 • Израда система са микроконтролером или микрорачунаром

Знања

 • дефинише методе одржавања рачунара
 • објасни значај информационих технологија за савремено пословање
 • објасни основе менаџмента услуга / производње
 • прати и усваја нова технолошка достигнућа у подручју рачунарске технике
 • користи стручну литературу и претраживање доступних база инфорамција и база знања
 • објасни значај планирања рада
 • опише елементе плана рада
 • разликује начине одржавања средстава за рад
 • објасни принципе рада у групи и ефикасно вођење групе
 • увиђа значај планирања и одабира људских ресурса за потребе организације
 • објасни основе менаџмента услуга / производње
 • познаје различите управљачке стилове
 • наведе основну намену и сврху техничке документације
 • наведе основне елементе техничке документације
 • објасни животни циклус и фазе пројекта
 • наведе основну намену и сврху идејног решења
 • наведе шта треба да садржи квалитетно техничко решење
 • објасни појам и значај стандарда квалитета
 • наведе начине за контролу извршених послова
 • анализира функционалне захтеве рачунара
 • анализира потребе корисника за архивирањем података
 • препоручује измене редовног и превентивног одржавања
 • познаје редослед радњи у технолошком процесу
 • познаје појам сервисне књижице
 • познаје појам корисничког упутства
 • разликује различите архитектуре рачунарског система
 • дефинише и објасни операције над процесима
 • објасни улогу оперативног система
 • опише структуру оперативног система
 • објасни појам виртуелизације
 • одабира оперативни систем на основу хардверске конфигурације
 • анализира могућност надоградње постојећег оперативног система на други, новији оперативни систем
 • наведе и објасни начине повезивања рачунара у мрежу
 • објасни врсте напада на оперативни систем
 • објасни улогу квота диска; 
 • објасни улогу и значај поступка енкрипције и компресије података
 • опише структуру микропроцесора и објасни улогу сваке целине
 • објасни улогу и функцију меморије
 • опише начине за отклањање грешака у раду меморијских модула
 • објасни унутрашњу структуру и принцип рада меморијских кола
 • објасни улогу и начин рада напајања
 • објасни улогу и значај матичне плоче
 • разликује врсте слотова и објасни њихове карактеристике
 • објасни улогу мрежног адаптера
 • наведе делове видео система и објасни њихову улогу
 • објасни појам квара у рачунарском систему
 • наведе најчешће кварове рачунара и објасни узроке њиховог настајања
 • наброји и објасни врсте одржавања рачунарског система
 • анализира резултате тестова и изводи закључке о тачности претпоставке о највероватнијем узроку квара
 • објасни начине лиценцирања софтвера
 • објасни улогу директоријумских сервиса
 • објасни улогу доменског контролера
 • дефинише објекте директоријумских сервиса
 • објасни разлоге прављења резервних копија
 • објасни појам и значај групних полиса у управљању конфигурацијом
 • објасни начине за управљање конфигурацијом рачунарских система
 • објасни појам перформанси рачунарског система
 • препоручује ажурирање софтвера у циљу отклањања проблема у раду или у циљу побољшања перформанси рада
 • препоручује надоградњу хардвера
 • комбинује различите алгоритамске структуре
 • дефинише израз на основу кога се одређује ток извршавања алгоритма и програма
 • разуме појам декомпозиције проблема
 • разуме шта су датотеке и чему служе
 • објасни технике рада са показивачима
 • разуме смисао програмирања вођеног догађајима
 • разликује различите архитектуре микроконтролера
 • објасни принцип рада савременог микроконтролера
 • моделује једноставан микроконтролерски систем са различитим типовима сензора и извршних елемената
 • разликује различите архитектуре микрокорачунара
 • објасни принцип рада савременог микрорачунара
 • објасни улогу оперативног система у изабраном типу микрорачунара

Вештине

 • прати развој нових дијагностичких софтвера
 • одабере алат и инструменте потребне за одржавање рачунарског система
 • користи алат и инструменте за одржавање рачунара
 • користи мере заштите на раду у поступку одржавања рачунарског система
 • саставља план мерења и тестирања која треба обавити на рачунару у циљу верификације задовољености функционалних захтева;
 • самостално прикупља податке са тржишта
 • прави понуду услуге
 • планира компоненте рачунарског система како би испоштовао спецификацију захтева
 • изради једноставан пословни план
 • презентује одређени део плана производње/ финансијског плана
 • учествује у раду тима, предлаже решења унутар тимског рада и дискутује о њима
 • користи научене комуникационе вештине у пословној околини
 • познаје рад са програмима за израду техничке документације
 • креира блок дијаграм рачунарског система
 • креира модел једноставног система са микрорачунаром
 • креира модел једноставног система са микроконтролером
 • предлаже конфигурацију рачунара и периферијских уређаја у складу са спецификацијом функционалних захтева
 • дефинише предмер и предрачун у оквиру техничке документације
 • врши контролу извршених послова
 • саставља записник примедби
 • прати термине одржавања рачунарског система
 • процењује трошкове одржавања рачунарског система
 • креира план архивирања у складу са потребама корисника
 • израђује корисничка упутства за различите категорије корисника
 • самостално сачини или попуни пословну документацију
 • саставља рачунар у складу са спецификацијом функционалних захтева
 • креира виртуелну машину
 • подешава параметре креиране виртуелне машине
 • конфигурише опције BIOS-a/ UEFI
 • обавља инсталацију оперативног система на радној станици
 • инсталира управљачке програме уређаја (драјвере) на радној станици
 • врши надоградњу („upgrade“ ) оперативног система
 • конфигурише и управља безбедношћу система
 • управља дељеним подацима
 • конфигурише разне сервисе на радној станици
 • обавља инсталацију/деинсталацију додатног/постојећег софтвера на радној станици
 • инсталира и конфигурише нови хардвер
 • конфигурише квоте диска
 • врши оптимизацију и прати процесе оперативног система
 • повезује рачунаре и друге мрежне уређаје и креира радну групу
 • инсталира и конфигурише веб сервер
 • подешава firewall
 • врши енкрипцију и компресију података
 • угради/замени јединицу за напајање
 • одабере одговарајуће кућиште за изабрану матичну плочу
 • угради/замени матичну плочу у кућиште
 • одабере модуле за постојеће слотове
 • угради CPU на матичну плочу
 • угради меморијске модуле оперативне меморије на матичну плочу
 • повеже различите излазне уређаје са централном јединицом
 • процени да ли одређена рачунарска конфигурација може да се надогради
 • врши поступак надоградње рачунарске конфигурације
 • тестира исправност рачунара
 • идентификује неисправне компоненте у рачунарском систему
 • разликује и примењује врсте одржавања рачунарског система
 • саставља план редовног и превентивног одржавања
 • прегледа рачунар у циљу детекције симптома квара
 • користи различите програме за дијагностику хардверских проблема
 • обавља потебна мерења у циљу откривања узрока квара
 • примењује различите технике откривања квара
 • планира поправку рачунарског система у складу са потребама клијента
 • отклања кварове у рачунарском систему према дефинисаном плану
 • примењује одговарајући модел лиценцирања софтвера
 • примењује групне полисе за подешавање рачунарских и корисничких налога
 • инсталира и конфигурише доменски контролер према потребама корисника
 • прави резервне копије према задатим параметрима
 • прати стање рачунарског система
 • врши процену перформанси рачунарског система на основу резултата праћења
 • управља конфигурацијом рачунарског система употребом скриптова за аутоматизацију
 • пише кодове у којима комбинује наредбе основног и вишеструког гранања
 • примењује технике рада са показивачима
 • повезује микрорачунар на интернет и подешава све потребне параметре
 • креира и кодира дијаграм тока са различитим угњеждавањима цикличних структура
 • креира функције при чему разуме и користи пренос параметара по вредности и по референци
 • креира програме за манипулацију текстуалним датотекама
 • креира програме за манипулацију бинарним датотекама
 • креира апликацију уз примену стандардних компоненти из библиотеке компоненти
 • повезује елементе микроконтролерског система у целину према приложеној шеми
 • пренесе програм са рачунара на микроконтролер
 • повезује систем са рачунаром и пребацује податке на и из рачунара
 • инсталира оперативни систем на микрорачунар
 • инсталира различите апликативне програме
 • конфигурише, повеже и програмира једноставан систем са микроконтролером и/или микрорачунаром и неколико периферних уређаја

Способности и ставове

 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;
 • ефикасно планира и организује време;
 • испољи позитиван однос према значају спровођења важећих стандарда у раду;
 • испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности опреме и уређаја које користи при обављању посла;
 • испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, флексибилност у односу према сарадницима;
 • испољи креативност и иновативност при обављању посла;
 • оријентисан према клијенту и прилагодљив на промене у раду;
 • решава проблеме у раду;
 • испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима;
 • испољи позитиван однос према мерама безбедности и заштите података