Основне информације

  • Опремљеност:
  • Пројектор
  • Бела табла
  • 15 радних места:

Кабинет за електронику располаже неопходним прибором за реализацију лабораторијских вежби из предмета Електроника и Рачунарска логика. Кабинет је опремљен макетама, електричним уређајима (генератори функција, извори напајања, осцилоскопи, …) као и мерним инструментима (дигитални и аналогни мултиметри). На часовима лабораторијских вежби ученици практично проверавају стечена знања на теоријским часовима и тако се оспособљавају за мерења и анализирање рада електричних и дигиталних кола.